SCHOLARSHIP | STARS DO IELTS | MAI BÍCH NGỌC

0
376

Chủ đề lần này về Scholarship (học bổng); chúng ta cùng đồng hành với bạn Mai Bích Ngọc trong phần thi Speaking này nhé:

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=UMKSSVvsVPc