570 Academic Words List for IELTS

0
69

Việc trang bị cho mình vốn từ vựng học thuật phù hợp sẽ giúp bạn có khởi đầu thuận lợi trong quá trình học đại học. Đặc biệt nếu bạn là người học ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh, việc học bằng tiếng nước ngoài có thể rất khó khăn và tốn thời gian. Để học tốt, bạn sẽ cần đến danh sách từ học thuật.

Academic Words List lần đầu tiên được phát triển và biên soạn bởi Đại học Averil Coxhead Victoria ở Wellington, New Zealand. Academic Words List bao gồm 10 danh sách chứa 570 họ từ vựng xuất hiện thường xuyên nhất trong các văn bản học thuật. Có 60 từ trong mỗi danh sách 1-9 và 30 từ trong danh sách 10.

Danh sách một bao gồm 60 từ được sử dụng thường xuyên nhất trong các văn bản học thuật và danh sách thứ hai bao gồm 60 họ từ  tiếp theo, v.v…

Kho ngữ liệu học thuật chứa khoảng 3.500.000 từ vựng chủ động, được lấy từ nhiều văn bản được sử dụng và đọc trên khắp các khoa, trải rộng trên hơn 25 lĩnh vực chủ đề.

Cách học 570 Academic Word List for IELTS hiệu quả

 

LINK DOWNLOAD

IELTS expert