Game học động từ bất qui tắc, phát âm và 1,000 Free Audio Books

0
567

IRREGULAR VERB WHEEL GAME

https://www.macmillandictionary.com/verb_wheel/

Interactive Phonemic Chart – Listen to the sounds of English

https://www.englishclub.com/pronunciation/phonemic-chart-ia.htm

1,000 Free Audio Books: Download Great Books for Free

 

Nguồn: Sưu tầm