IELTS Collected Papers 2: Research in Reading and Listening Assessment

0
316

IELTS Collected Papers là tập hợp một bộ với mười bài nghiên cứu liên quan đến IELTS. Trong đó bao gồm bốn bài nghiên cứu về kỹ năng Nói và sáu bài về kỹ năng Viết – được thực hiện từ năm 1995 đến 2001, dưới sự bảo trợ của Hội đồng Anh – Chương trình Nghiên cứu chung tài trợ IELTS Australia nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu giữa các bên liên quan về kỳ thi IELTS trên khắp thế giới. 

Kết quả từ các nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng có giá trị về tính hợp lệ, độ tin cậy, tác động và tính thực tiễn của bài thi IELTS, làm nổi bật những điểm cần lưu ý trong bài thi giúp bạn hiểu rõ cấu trúc đề thi nâng cao được điểm số của mình.

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert