Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh

0
1030

Để diễn tả sự bình tĩnh, vững vàng, bạn dùng thành ngữ “As cool as a cucumber” hay “As cool as a raindrop”?